tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş doldururlar. Yakında onlar, alevli ateşe gireceklerdir.
(Nisa, 4/10)
Hadîs-i Şeriflerden
İkindinin farzından önce dört rekat sünnet kılan kimseye Ellah rahmet etsin.
(Ebu Davut, Tatavvu 8)
Dualardan
Ya İlâhî! Nefislerimize muti’ kulluk dâiresinde bulunmak müyesser buyur.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Bütün dualar ve ihtiyaçtan gelen ricalar ve nimetten çıkan şükürler ve ibadetler ve namazlar, Hâlık-ı Külli Şey'e mahsustur.
Emirdağ Lâhikası
KAZA VE KADERE İMAN

KAZA VE KADERE İMAN

24.02.2023

Kader: Lügatta mikdâr, ölçü, program manasındadır.

Kazâ ise: Hüküm manasındadır.

Bâzı ulemâ, hâkimin verdiği karara kazâ; o kararın tatbîkine ise, kader demişlerdir. Bâzı ulemâ ise, hâkimin verdiği karara kader; verilen hükmün icrâsına da kazâ demişlerdir. Kezâ İmâm Mâturîdi’ye göre; kader programdır, kazâ icrâattır. İmâm Eş’ari’ye göre ise; kazâ programdır, kader icrâattır.

Kader ve kazânın lügavî manaları ve bunlar ile alâkalı görüşler bilindikten sonra, bu iki kelimenin ıstılâhî manalarına geçebiliriz:

Kader; şu kâinâtı, zerreden Arş’a kadar her şeyi, ilmî program ve fizîkî şekil ile nizâm ve mîzân altına alan ilm-i İlâhî’nin bir unvanıdır. Ef’âl-i ihtiyâriye-i insâniye ve cinnîye de bu nizâm ve mîzân içinde dâhildir.

Kazâ ise; bu nizâm ve mîzânın icrâ ve tatbîkine denir. Ef’âl-i ihtiyâriye-i insâniye ve cinnîye de bu programın icrâ ve tatbîki içinde dâhildir.

Veyahut o nizâm ve mîzâna kazâ; o nizâm ve mîzânın icrâ ve tatbîkine de kader denir.

Ma’lûm olsun ki; kader, taalluk cihetiyle iki kısma ayrılır ve her iki kadere îmân etmek, kadere îmân rüknünde dâhildir:

Birincisi: Fıtrî ve tekvînî kânunlara taalluk eden kadere îmân etmektir ki; bu kader, ilm-i İlâhî’nin bir tezâhürü olduğu için buna îmân, hakâik-i îmâniyedeki tevhîd kısmında dâhildir. İlm-i İlâhî’nin bütün delîlleri, aynı zamanda bu kısım kaderin de delîlleridir. Risâle-i Nûr’da tabîatı çürüten ve tevhîdi isbât eden bütün delîller, bu nevi kaderi isbât etmektedir. Gelecek âyet-i kerîme, teklîfî kadere işâret etmekle beraber, tekvînî kaderi sarâhaten beyân eder. Şöyle ki:

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

“Biz, her şeyi, Levh-i Mahfûz’daki ilmî proğram ve muayyen bir mikdâra göre yarattık.”[1]

İkincisi: İns ve cinnin cüz’î irâdeleriyle işlediği hayr veya şer fiillere taalluk eden kadere îmân etmektir. Gelecek âyet-i kerîme ise, tekvînî kadere işâret etmekle beraber, teklîfî kaderi sarâhaten beyân eder. Şöyle ki:

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ

(Ve) bütün mevcûdât, bahusus umûm cin ve ins, (her ne yapmış ise defterlerdedir.) Meleklerin kaydedip yazdıkları sahîfelerde veya Levh-i Mahfûz’da kayıtlı bulunmaktadır.”[2]

وَكُلُّ صَغ۪يرٍ وَكَب۪يرٍ مُسْتَطَرٌ

 “Kâinattaki her şey, husûsan ins ve cinnin irâdeleriyle işledikleri küçük-büyük bütün amelleri, Levh-i Mahfûz’da yazılıdır.”[3]

İHTÂR: Ayrıca tekvînî ve teklîfî kadere îmân rüknü, Âl-i İmrân, 2:145, 154;  Mâide, 5:1; En’am, 6:2, 12, 38, 54, 59, 67, 96, 128; A’raf,  7:34; Enfal, 8:68; Tevbe, 9:51; Yunus, 10:5, 19, 49, 61; Hud, 11:6, 8, 110, 104; Ra’d 13:8, 38-39; Hicr, 15:4-5, 21, 60; Nahl, 16:61 ; İsra, 17:58, 99; Tâhâ, 20:40, 52, 129; Hac, 22:70; Mu’minûn, 23:18, 43, 62; Furkan, 25:2; Neml, 27:57, 75; Kasas, 28:68; Ankebut, 29:53; Rûm, 30:56; Ahzab, 33:6, 38; Sebe’, 34:3, 30; Fâtır, 35:11, 45; Yâsîn, 36:7, 39;  Fussilet, 41:12, 45; Şûra, 42:14, 27; Zuhruf, 43:11; Kâf, 50:4; Tûr, 52:2; Kamer, 54:12, 49, 52-53; Vâkıa, 56:60; Hadîd, 57:22-23; Mücâdele, 58:21; Haşir, 59:3; Talak, 65:3; Nuh, 71:4; Cin, 72:25, 28; Mürselât, 77:22-23; Nebe’, 78:29; Abese, 80:19; A’lâ, 87:3 vb. gibi pek çok âyet-i kerîmede ders verilmektedir. Ayrıca meşhûr Cibrîl Hadîsi’nde kadere îmân rüknü, sarâhaten ifâde edilmektedir.

(Semendel Yayınlarından Kader Risalesi ve Şerhi adlı eserden alınmıştır.)

 


[1] Kamer, 54:49.

[2] Kamer, 54:52.

[3] Kamer, 54:53.

 

Bu yazi 862 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.024 sn. deSen
↑ Yukarı