9 Rebiülahir 1442
25 Kasım 2020
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey îmân edenler! Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Çünkü, onlar, birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Muhakkak Ellah, zâlim kavme hidâyet nasîb etmez.
(Maide, 5/51)
Hadîs-i Şeriflerden
Sana şüphe veren şeyleri bırak şüphe vermeyene bak. Çünkü doğruluk, kalbin huzurudur. Yalan ise, kalbi şüphe ve kuşkuya yöneltir.
(Tirmîzî, Kıyame 60)
Dualardan
Cenab-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı keffaret-üz zünub yapsın. Âmîn âmîn âmîn.
(Lem'alar)
Vecîze
Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse; hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şerr ve tahrib hesabına geçer.
Lem'alar

RABB-İ RAHÎM’DEN CENNET EHLİNE SELÂM

23.10.2020

#CumaDersi

 سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَح۪يمٍ âyet-i kerîmesinin ifâdesiyle; Cennet’in maddî ni’metlerinin pek fevkinde bir ni’met, Rabb-i Rahîm’in ashâb-ı Cennet’e selâm vermesidir. Selâm ise, korktuklarından emîn, umduklarına nâil olmaktır. Ellâh’ın selâmı ise; bütün rûhânî ve cismânî ni’metlerin üstünde yüce bir lütuftur ki; “Ben sizden râzı oldum. Size ebediyyen gadab etmeyeceğim.” ma’nasındadır.

Ebu Said el-Hudri (ra)’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Ellah (cc), cennetliklere:

- Ey Cennet sakinleri, diye seslenir. Onlar da:

- Buyur Rabbimiz, emrindeyiz, bütün hayır ve iyilikler senin elindedir, derler. Ellah da halinizden memnun musunuz? Diye sorar. Onlar da:

- Nasıl memnun olmayalım. Rabbimiz! Sen, bize hiç kimseye vermediğin bu nimetleri verdin, derler. Ellah da:

- Size bunlardan daha kıymetlisini vereyim mi? Buyurur. Cennetlikler:

- Bunlardan daha kıymetlisi ne olabilir Rabbimiz! Derler. Bunun üzerine Ellah:

- Sizlere, sizden razı olduğumu bildiriyorum. Bundan sonra size hiç gazab etmeyeceğim, buyurur.”[1]

Evet, ehl-i Cennet’in en büyük matlûbu, Rabb-ı Rahîm’lerinin onlara selâm vermesidir. Cennet’te bu matlûbları verilecektir. Cenab-ı Hak, Cennet’te lâ zamanî, lâ mekânî, lâ keyfî bir sûrette kullarına cemalini göstermek lütfunda bulunacak ve onlara ta’zim ve taltif olmak üzere selâm vererek onları cismânî saadetle beraber rûhânî saadete de nâil buyuracaktır. Hazret-i Câbir (ra)’dan birçok zâtın rivayet ettikleri bir hadis-i Nebevi’de beyan buyurulduğu üzere; Cennet ehli, nimetler içinde bulunurken kendilerine karşı bir nûr parlamaya başlayacak; başlarını yukarıya kaldırınca Ellah’ın cemalini görmeğe muvaffak olacaklar; Yüce Ellah, onlara: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْجَنَّةِ “Selâm üzerinize olsun ey cennet ehli!” diye hitab buyuracak ve onlara lütfuyla bakacak; onlar da Hak Teâlâ’ya bakıp durdukça başka hiçbir nimete iltifat etmeyecekler; sonra o tecelli, onlardan ayrılınca onun nuru ve bereketi, onların ikametgâhlarında baki kalacaktır. [2]

Rabbimizin, “Ey ehl-i Cennet! Sizlere selâm olsun!” kelâmını bizzât kendisinden işiteceğiz. Sözlü olarak Ellâh’ın selâmına şâhid olmak, elbette hiçbir şeye değişilmez bir nîmettir. Ellâhu Azîmu’ş-Şan’dan selâm, ehl-i Cennet için en büyük lütuftur. Hem de Kahhâr ve Cebbâr gibi celâllî esmâ ile değil; Rab ve Rahîm gibi kemâlli ve cemâllî esmâ ile selâm.

 Selâm, selâmetin ifâdesidir. Cenâb-ı Hak, “Ey ehl-i Cennet! Sizlere selâm olsun!” hitâbıyla ehl-i Cennet’e şöyle bir müjde verir: “Ey kullarım! Sizler, şu anda benim misâfirlerimsiniz. Dünyâdaki teklîf nihâyet buldu. Şu anda Daru’s-Selâm denilen Cennet’de selâmet ve emniyet içindesiniz. Bütün sevdiklerinizle berâber hastalık, belâ, musîbet, ihtiyârlık, yorgunluk, ayıb, kusûr, elem, keder, zevâl, firâk, mevt gibi sizi mahzûn edecek ve korkutacak hiçbir hâlin bulunmadığı bir mahalde meskûnsunuz. İstırahatınıza bakın, size hiçbir zarar dokunmaz. Endîşelenmeyin, zâil olmayan bir memlekete girdiniz. Hem her istediğiniz verilecek, hem de verilen, bir daha geri alınmayacaktır. Sizden râzıyım ve ebedî bir sûrette size gadab etmeyeceğim.”

Ebu Said ve Ebu Hureyre (ra)’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Cennet ehli, Cennet’e girince bir kimse şöyle seslenir: Siz Cennet’te ebediyyen yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz. Hep sağlıklı olacak ve hiç hastalanmayacaksınız. Hep genç kalacak, hiç ihtiyarlamayacaksınız. Hep nimet ve saadet içinde olacak, hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz.”[3]

Demek nimet-i nimet eden ve nimeti kemale kavuşturan iki şeydir:

Biri: Devam ve hulûddur.

Diğeri: Selamet ve emniyettir.

Cennet, hem dâimî ve ebedîdir, hem de Cennet ehli, orada tam selâmet ve emniyettedir.[4]

 


[1] Buhari, Rikak, 5; Müslim, Mesacid, 211

[2] İbn Mâce, I, 65'te, Abdullah b. Mes'ud'dan; ed-Deylemi, el-Firdevs, II, 14 (Cabir b. Abdullah (ra)'dan; Heysemi, Mecmau'z-Zevaid, VII, Cabir (ra)'dan

[3] Müslim, Cennet, 22.

[4] Semendel Yayınların’dan Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri (3) adlı eserden alınmıştır.

 

Bu yazi 606 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.035 sn.
↑ Yukarı