tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(O kimseler ki imân etmişler,) yani Hazret-i Muhammed (asm)’a indirilen vahy-i İlahinin tümünü birden kalben tasdik edip dil ile ikrar etmişler (ve imanlarına bir zulmü) herhangi bir şirki (bulaştırmamışlardır. İşte) asıl (korkudan) ebedî azaba düşme endişesinden (emin olmak, onlara) halis imâna sahip olan zatlara (aittir.) Onların istikballeri güven içindedir. (Ve hidâyete ermiş olanlar da onlardır.)
(En’am, 6/82)
Hadîs-i Şeriflerden
Hiçbir Müslüman, hanımına karşı kin besleyip buğz etmesin. Onda hoşlanmayacağı huylar varsa, memnun olacağı huyları da vardır.
(Müslim, Rada 61)
Dualardan
Cenab-ı Hak, fazl u keremiyle, bu hizmet-i kudsiyede hâlisane, muhlisane bizi ve umum Risale-i Nur şakirdlerini daim muvaffak eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur.
Sözler

Hacı Hulusi Bey'in Hizmetle Alakalı Tavsiyeleri

29.11.2014

RİSALE-İ NUR DERSLERİNDEN İSTİFADE ETMENİN DÜSTURLARI

1. Okumak veyâ dinlemek için abdestli bulunmak.

2. Niyyet: “Yâ Rab! Kur’ân’ın hakíkatli tefsîri olup, bu asra ve bu zamâna göre tam ma‘nevî şifâ vesîlesi olan eserlerdeki sırr-ı i‘câz-ı Kur’ân’ı anlamaya ve anladığımı başka dîn kardeşlerime anlatacak hâle gelmeye beni lütfûnla muvaffak buyur!”

3. Okumaya başlamadan evvel bir salevât-ı şerîfe ve en az bir hadîs-i şerîf okuyup, Sevgili Peygamberimizin rûhâniyyetinden yardım istemek.

4. Merhûm Üstâd’a şahsıyyet-i ma‘neviyyeyi temsîl etmesi sebebiyle duá etmek.

5. Cemâat hâlinde okunacaksa, biri okurken, benliği atıp bir vücûd hâline gelmek, o cemâati bir tek ferd gibi görmek ve anlamak.

6. Uyku galebe etmişken veyâ fazla yemek ve içmekle mi‘dede şişkinlik ve vücûdda uyuşukluk duymayacak hâlde bulunmak.

7. Okuyan zât, cemâatin içinde okuması düzgün ve te’sîrli olmak.

8. Bir cümleyi okuyunca, kelimelerin delâlet ettiği ma‘nâlarını lügatdan da faydalanarak tekrârlayıp anlamaya çalışmak. Ya‘nî, anlamadan geçmemek.

9. Eserlerin başka yerinde o mevzúa dâir yazıları da hátırlamak.

10. Okuma sonunda salevât-ı şerîfe ve Fâtiha okumak ve şevk ve anlayışımızın artmasına, birlik berâberliğin ve ihlâsın devâm ve bekásına duáda bulunmak.

 

BİR MEDRESE TALEBESİNİN YAPACAĞI MÜKELLEFİYYETLER

1. Günde en az yarım sayfa okumak.

2. Yolda, vazífede, boş otururken, o gün okuduğu mevzú‘ların muhâsebesini yapmak, zihnen tekrâr etmek.

3. Hâfıza dinç iken Kur’ân, hadîs ve risâlelerden ezber yapmak.

4. Da‘vânın her cebhesiyle alâkalı olmak.

5. Boşu boşuna gazete gibi okumamak.

6. Okuyuşunu ma‘nâya göre ayarlamak ve nefsine müsâmaha etmemek.

7. Kardeşine karşı şefkatle konuşmak, her bir kardeşini velî bilmek.

8. Lâhika mektûblarını anlayarak okumak.

9. Âdâb-ı İslâmiyyeye son derece riâyet etmek. Şefkat, sevgi göstermek; hürmet istenilirse ihlâs gider.

10. Yaşı küçük olsa da bu da‘vâda büyük tanımak.

11. Maddî husústa ketûm, şaka ve teklîf-i aylık yok.

12. Kendi işini ve noksánlarını kendisi yapmak; “Da‘vâ canımızdır.” demek.

13. İşlerini biribirine havâle etmemek; çağırmak için dahi olsa çağıracağı kimsenin ayağına gitmek; herkes kendi kendisini ittihâda muhtâc bilmek lâzımdır.

14. “Göz önüne saç, tel gelse cebeli örter.” düstûruna riâyet etmek.

15. Bir aksaklık olduğu zamân, kabahati üzerimize almak.

16. Okurken kendi nefsimizi nazara almak.

17. Hiddet edene muhabbet göstermek ve “Nefis cümleden ednâ, vazífe cümleden a‘lâ” dustûruna göre hareket ederek bu minvâl üzere bir muazzam da‘vânın hakíkatını teblîğ etmek.

18. Terk-i enâniyyet, âsâyişe ilişmemek.

19. Hissî değil, şuúrlu hareket etmek.

 

Namazda Feyz Almanın ve Huzúr Bulmanın sebebleri

1. Sağlam tahâret yapmak.

2. Sağlam ve sırasıyla sünnet vechiyle abdest almak.

3. Şaka bile olsa yalan söylememek.

4. Helâlinden yemek içmek.

5. Harâma  kat‘ıyyen girmemek.

6. Harâma nazar etmemek.

7. Hediyye kabûl etmemek.

8. Mâlâya‘nî konuşmamak.

9. Gıybet etmemek.

10. Sağlam ve tam niyyet etmek.

11. Namâzı vaktinde, cemâatle ve ta‘dîl-i erkân ile kılmak.

12. Namâzdan sonra tesbîhât yapmak.

13. Da‘vetlere icâbet etmek.

14- Tefekkür.

Bu yazi 5205 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.274 sn. deSen
↑ Yukarı