tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey Resulüm! (Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.
(Enbiya, 21/107)
Hadîs-i Şeriflerden
Mü’minden başkasıyla düşüp kalkma, yemeğini de Ellah korkusunu taşıyan kimseler yesin.
(Ebu Davud, Edeb 16; Tirmizi, Zühd 56)
Dualardan
Cenab-ı Erhamürrâhimîn'den bütün esma-i hüsnasını şefaatçı yapıp niyaz ediyoruz ki: Bizleri ihlas-ı tâmme muvaffak eylesin, âmîn.
(Lem'alar)
Vecîze
Bir zerre kuvvet-i imaniyenin ziyadeleşmesi, bir batman marifet ve kemalâttan daha kıymetlidir ve yüz ezvakın balından daha tatlıdır.
Şuâlar
 • Önsöz
 • İçindekiler
 • Soru-Cevap
 • بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

  Evvelâ: Bizleri hakáik-ı Kur’âniyye ile meşgúl eden, ona áid îzáh ve tefsîrlerle, i‘câz ve nüktelerle, usûl ve üslûblarla o hazîne-i ezeliyye-i ma‘neviyyenin cevâhirini -denizden bir katre misâli- ortaya koymak husúsunda muvaffak eden Rahmân-ı Zü’l-Cemâl’e hadsiz şükürler olsun. Kur’ân ve Sünnet vâsıtasıyla, tevhîd ve haşir gibi en yüksek hakíkatleri bizlere ta‘lîm buyuran Resûl-i Ekrem (asm)’a ve onun âl ve ashâbına da nihâyetsiz salât u selâm olsun.

  Sâniyen: Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri, “Şuá‘lar” adlı eserinde, “Belki, inşâelláh, ‘Risâle-i Nûr’un bir şâkirdi, Sûre-i Rahmân’ı tefsîr edip bu mes’eleyi de halleder”[1] buyurarak, bu sûre-i celîle husúsunda ileride bir tefsîr yazılacağını müjdelemiştir. Te’lîf edilen bu eserin, Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri’nin müjdelediği tefsîrin bir ferdi, bir mâsadakı, bir nümûnesi ve bir misâli olmasını rahmet-i İlâhiyyeden temennî ve niyâz ederiz.

  İşte bu eser, o mev‘úd ve mübeşşer olan eserin bir mâsadakı olmak niyyetiyle kaleme alınmıştır.

  Sâlisen: Bu sûre tefsîr edilirken şöyle bir metod ta‘kíb edilmiştir:

  1. Âyet-i kerîmelerin meâli.

  2. Önceki âyetlerle olan irtibâtı.

  3. Lügavî ma‘nâları ve tahlîlleri.

  4. Tefsîri.


 • بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

  • Üstâd Bedîuzzamân (ra) Hazretleri'nin ileride bir Nûr Talebesinin Rahmân Sûresi'nin tefsîri ile ilgili mev'ûd ve mübeşşer önemli bir ihbârı 11
  • İnsânın saâdet-i dünyeviyye ve uhreviyyesi Sûre-i Rahmân'da nasıl îzâh edilmiştir? 13
  • Kur'ân'ın tefsîrine âid ba'zı usûl ve üslûbların beyân edildiği Mukaddime" 17
  • Felsefe ve İsrâiliyyâtın tefsîr kitâblarına girmesi ne gibi zararlara yol açtı? 18
  • Bir kısım papazların istidrâclarına ehl-i kelâm ve tasavvuf nasıl karşı koydu? 18
  • Tarîkat ve kelâmın yetersiz kaldığı bir noktada Risâle-i Nûr bu boşluğu nasıl doldurdu? 20
  • Tekvînî ve teklîfî kânûnlarla ilgili esâlîb-i Kur'âniyye 20
  • Âlemdeki eser ve fiillerin 7 sıfât-ı zâtiyye ve 6 sıfât-ı selbiyye sâhibini göstermesi 26
  • "Ellâh" ve "Rahmân" isimleri Ellâh'tan başkasına niçin ıtlak olunamaz? 26
  • Âyât-ı beyyinat, insânı ne cihetle fen ilimlerini öğrenmeye teşvîk ve terğîb eder? 31
  • Kur'ân'da geçen cümle evâmir ve nevâhînin hepsi nasıl şükürde dâhıldir? 34
  • Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân, bütün âyâtıyla tılsım-ı kâinâtı nasıl hall ve keşfeder? 39
  • Kur'ân, mevcûdâttaki acz, fakr, şükür ve şevk-ı mutlak dersini nasıl veriyor? 42
  • Kur'ân'ın mâzî, istikbâl ve bir kısım hakâika dâîr ihbârât-ı gaybiyyesi 45
  • Kur'ân'ın 4 temel unsuru: Tevhîd, Haşir, Nübüvvet, Adâlet ve İbâdet 48
  • Vücûd ve vahdet-i İlâhiyyeyi isbât eden delîl-i ihtirâ', inâyet ve temânu' nedir? 51
  • Kur'ân'da hakîkatın, şerîatın bir cüz'ü ve onun hâdimi olduğunun bildirilmesi 53
  • Kur'ân'ın esmâ içinde ef'âli, ef'âl içinde esmâyı göstermesi 56
  • Kur'ân, irsâl-i rusül ve inzâl-i kütüb rükünlerini nasıl ders verir? 57
  • Kur'ân'da sebeb-i nüzûlün husûsıyyeti, hükmün umûmiyyetine niçin mâni' değildir? 62
  • Kur'ân'daki hıtâblara -bazı istisnâlarla- nasıl bütün ümmet dâhıldir? 63
  • Kur'ân'daki kıssalar hikâye olmayıp nasıl birer küllî kânûnun ucudur? 63
  • Kur'ân'ın küllî tasarrufât-ı Rabbâniyyeden cüz'iyyâta intikâlinin sırrı nedir? 64
  • Kur'ân'da mevcûdâtın, bâhusûs insânın acz ve fakrının nazara verilmesinin sırrı nedir? 65
  • Kur'ân'ın ülfet perdesini yırtarak insânı gaflet uykusundan uyandırması 66
  • Kur'ân-ı Hakîm'in ba'zı kelimeleri mutlak bırakarak ma'nâyı umûmî ve küllî kılması 67
  • Kur'ân'daki temsiller, nasıl küllî birer kânûnun ucu hükmündedir? 70
  • Rahmân Sûresi'nde bir âyet 31 kere tekerrür ettiği hâlde niçin tekrâr değildir? 78
  • Sûrelerin "Mekkî" veya "Medenî" olmasında kıstas nedir? 83
  • Rahmân (veyâ Arûsü'l-Kur'ân) Sûresi'nin sebeb-i nüzûlü nedir? 84
  • Sûrenin bir önceki sûre (Kamer Sûresi) ile olan münâsebeti nedir? 85
  • Sûrenin bir sonraki sûre (Vâkıa Sûresi) ile olan münâsebeti nedir? 87
  • Rahmân ismi neden lafza-i celâlden sonra gelen bir ism-i hastır? 90
  • "Rahmân ismi dünyâya, Rahîm ismi âhirete bakar" sözünün ma'nâsı nedir? 91
  • "Ta'lîm-i Kur'ân" nasıl bir ni'mettir ki, sûre onunla başlıyor? 97
  • İnsânın "nisyân"la alâkası nedir? Nisyân, insân için nasıl bir ni'mettir? 110
  • "Ellâh, insânı Rahmân sûretinde yarattı." ne demektir? 111
  • Ta'lîm-i Kur'ân'ın halk-ı insândan evvel zikredilmesinin hikmeti nedir?" 127
  • "Sen olmasaydın kâinâtı yaratmazdım" hadîs-i kudsîsindeki "ك" zamirinin inceliği 128
  • Kur'ân âyetlerinin "muhkem" ve "müteşâbih" olarak iki kısma ayrılması 131
  • Kur'ân'ın ma'nâsının iyice anlaşılması için devlet-i İslâmiyye neler yapmalıdır? 138
  • Abbâsî ve Osmanlı Devletleri'nin yıkılış sebebleri nedir? 143
  • Sobamız ve lambamız olan Güneş'in ışığı ve harâreti nereden geliyor? 165
  • Havâ, nûr, su ve toprak unsurları hangi tasarruf-i İlâhiyyeye arş olmuşlardır? 187
  • Niçin beşer, beşer için kânûn koyamaz? Koyarsa ne olur? 208
  • Rahmân Sûresi'nin 29. ayeti Yahûdîlerin bâtıl bir inancını nasıl reddetmektedir? 446
  • Duâ nedir ve kaç çeşit duâ vardır? 447
  • Mevcûdât baş döndürücü bir şekilde niçin tavırdan tavıra giriyor? 453
  • Dünyâ, hangi cihetlerle Cennet ve Cehennem'in bir nümûnesidir? 466
  • Cinlerden peygamber gelmiş midir? 476
  • Mülk-i İlâhîden kaçıp kurtulamayan insân hangi cür'et ve cesâretle O'na isyân ediyor? 482
  • Âyet-i kerîmede cinlerin insânlardan önce zikredilmesinin sebebi nedir? 493
  • Âsî ve âciz ins ve cinni kıyâmetten önce ve sonra bekleyen tehlikeler nelerdir? 504
  • Pür-şer beşer, şirkten şükre girmezse ve Kur'ân'a tarzıyye vermezse ne olacak? 507
  • Haşirde cin, ins ve sâir mahlûkâtın hesâbının keyfiyyeti nasıldır? 518
  • Günâhkârlar mahşerde sekiz vecihle sîmâlarından nasıl tanınırlar? 524
  • Kıyâmet günü her bir a'zâya işlemiş olduğu günâha göre nasıl bir cezâ verilir? 525
  • Kur'ân'da geçen ahkâmın icrâ ve tatbîkına tarafdâr olmamanın hükmü nedir? 531
  • Nâr ve zemherîrden ibâret Cehennem hayâtından yürek yakan manzaralar... 534
  • Cehennem'in yedi tabakası kimler içindir? 537
  • Kâfir ve münâfıkların Cehennem ateşine karşı ülfet etmeleri ne demektir? 539
  • Cennetin 8 tabakası 551
  • Havf ile haşyet arasındaki fark nedir? 556
  • Lütuf ve kahrile terbiye etmek 558
  • İnsân ameliyle niçin Cennet'i elde edemez? 560
  • "iki Cennet" ta'bîrinin pek çok mâsadakından on ikisi 562
  • "Mâdem âlemde hîç bir şey yok olmaz. Öyle ise Cenâb-ı Hakk'ın haşirde hayvânlara;
  • 'Yok olun!' diye hıtâb etmesinin ma'nâsı nedir? 566
  • Cennet'teki meyve ve diğer yiyeceklerin cümlesine niçin "fâkihe" denilir? 593
  • Âhirette Cennet'in en çok ve en mütenevvi' lezzetleri niçin cismânîdir? 594
  • Dünyâda ihtiyâclarının peşinde koşan mü'minin Cennet'te rızkı nasıl ayağına gelir? 602
  • İnsân dünyâda elde edemediği ni'metlerin en a'lâsına Cennet'te nasıl nâil olacak? 609
  • Hûrîler ve dünyâdan gitme hanımlar mü'min erkekler için nasıl birer ni'mettir? 614
  • "Kara gözlü" ma'nâsında olan "hûrî"ler melek mi, yoksa kadın mı? 616
  • Cennet'te hûrîler mi daha güzeldir, yoksa dünyâdan giden kadınlar mı? 618
  • Cennet'te erkeklere 70.000 hûrî veriliyor. Peki, kadınlara ne verilecek? 620
  • Herkese îmân, amel ve takvâ mertebesine göre Cennetler verilmesi 649
  • Bir tek insân, bu kadar büyük bir Cennet'ten nasıl istifâde edebilir? 649
  • Cennet'te nice meyve varken bu surede nar ve hurmaya niçin dikkat çekildi? 669
  • Ehl-i Cennet'in yiyip içtiklerinin ter olup misk gibi vücûdlarından dışarı çıkması 670
  • Cennet'e âid ni'metlerin Kur'ân'da bahsedilmesinin hikmeti nedir? 671
  • Hayrât, ahlâkı güzel kadınlar; hisân, yüzleri güzel kadınlar 680
  • Bir kaç erkekle nikâhlanmış olan bir kadın, Cennet'te kiminle evlenecek? 680
  • Cennet'in saraylarının haymeler gibi kubbeli ve koni şeklinde olması 685
  • Cennet'teki her bir sarayın genişliği, eni ve yüksekliği ne kadardır? 686
 • Soru sorabilmek için üyelik girişi yapınız.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.140 sn. deSen
↑ Yukarı