tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler.) Dünya ve ahirette başlarına ne gibi felâketlerin geleceğini anlayacaklar; küfür ve isyanlarının dehşetli âkibetine kavuşacaklardır.
(Hicr, 15/3)
Hadîs-i Şeriflerden
Kim istemekten sakınırsa, Ellah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Ellah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.
(Buhari, Zekat 18)
Dualardan
Cenab-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin, âmîn.
(Kastamonu Lahikası)
Vecîze
Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir.
Mesnevî-i Nuriye

Husûf namâzı

husûf namâzı: Güneş ile Ay arasına Dünyâ’nın girmesi ile Ay tutulduğunda kılınan namâz. Müslim’de geçen bir hadîs-i şerifte konuyla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır:

“Şübhesiz ki, Güneş ile Ay, Ellâh’ın varlığına ve birliğine işâret eden âyetlerindendir. Bunlar, hiçbir kimsenin hayâtı veyâ ölümü için tutulmazlar. Siz bunları tutulmuş, nûru gitmiş hâlde görürseniz, hemen tekbîr alın, Ellâh’a duâ edin, husûf ve küsûf namâzı kılın ve sadaka verin.”

Ay tu­tul­du­ğu zamân Müslüman­la­rın ev­le­rin­de te­ker te­ker, giz­li veyâ açık­tan kırâat­la iki veyâ dört rek’at namâz kıl­ma­la­rı men­dûbdur. İmâm A’zam Ebû Ha­ni­fe’ye gö­re, bu namâzın câmi­de cemâat­le kı­lın­ma­sı sün­net­te yok­tur. An­cak kı­lı­nır­sa câiz olur.

Ay tu­tul­ma­sı ge­ce ola­bi­le­ce­ği için, cemâatin câmi­de top­la­nıp top­lu namâz kıl­ma­sın­da güç­lük var­dır. İmâm Şâfiî ve Ah­med b. Han­bel ile ba’zı ha­dis bil­gin­le­ri­ne gö­re, cemâat­le kı­lı­nır. İmâm Mâlik’e göre ise cemâat­la kı­lı­n­maz. Husûf namâzından sonra, Ay meydana çıkıncaya kadar Ellâhü Teâlâya yalvarıp yakarılır.

 

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2023 | Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.218 sn. deSen
↑ Yukarı