17 Sevval 1440
20 Haziran 2019
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
(Yeryüzünde kibirli bir halde yürüme. Şüphe yok ki, sen ne yeri yarabilirsin) öyle bir kuvvete sahip değilsin (ve ne de boyca dağlara yetişebilirsin.) Artık bu kadar büyüklük taslamak sana yakışır mı?
(İsra, 17/37)
Hadîs-i Şeriflerden
Bir şey isteyeceksen Ellah’tan iste, yardım dileyeceksen Ellah’tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Ellah’ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Ellah’ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler.
(Tirmîzî, Kıyâme 59)
Dualardan
Yâ İlâhenâ! İsrail adı altında mukaddes İslâm yurduna yerleştirilen ve Mescid-i Aksâ gibi Müslümanların mukad¬des yerini işgàl eden Kavm-i Yehûd’u ve hâmîlerini târu¬mâr eyle ve bu zelîl kavme mukàvemet edemeyecek derecede Kur’ân ahkâmına yabancı kalıp dînsizlik rejiminin merha¬metine sığınacak derekeye düşen Müslüman devlet ve mil¬letlerinin kalblerini îmân ve Kur’ân nûru ile tahkîm ve düştükleri bugünkü hâlden tahlîs eyle.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Ruh zamanla mukayyed değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır hükmündedir.
Mektûbat

Hakkımızda

28.07.2014

01 Ramazan 1435 / 28 Temmuz 2014

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى
اٰ لِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Aziz ve Sıddık Kardeşlerimiz!

Bizler, doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk’ın rızasını esas maksad yapan, bu dehşetli ahirzaman fitnesi içinde izn-i İlahî ile Ümmet-i Muhammediyeyi (asm) sahil-i selamete çıkarmak gayesi ile bir gemide çalışan hademeleriz.

Dünyada gizli bir zındıka örgütü tarafından yüzlerce ayat-ı Kur’aniye mana cihetiyle tahrif edildiği bir zamanda; bizler, Kitab, Sünnet, İcma, Kıyas ve Risale-i Nur’un hakikatına dayanarak o nevi ayetleri tefsir etmek suretiyle o dehşetli planı akim bıraktık. Mesela; “Onuncu Söz Haşir Risalesi İkinci İşaret’in Şerh ve İzahı” ve “Rumûzu’l-Kur’an (4)” adlı eserlerimiz ile kelime-i tevhidin ikinci kısmını ikrar etmenin şart olmadığını söyleyen, böylece ehl-i kitabın da ehl-i necat olduğunu müdafaa eden o gizli zındıka komitesinin bu batıl fikrini ilmen ibtal ettik.

Keza, takrîben 300 âyet-i kerime ve pek çok ehâdis ve tatbikat-ı Nebeviye ile sâbit olan cihâd gibi muhkem bir esasın inkâr edildiği bir zamanda, mü’minlerin maddî cihâd konusundaki i’tikadlarını tashîh etmek, bu konuda serdedilen yanlış ve bâtıl fikirlerden Müslümanların inançlarını muhâfaza etmek maksadıyla üç ciltlik “Mir’atu’l-Cihad” adlı eserimizi kaleme aldık.

Keza, Kur’an-ı Kerim, İslam’ın beş temel esasından biri olan zekâtın kimlere verileceğini bizzat beyan ettiği ve bu konuda Hazret-i Peygamber (asm)’a bile herhangi bir yetki vermediği halde; zekât, mecrasından çıkarılıp tesbit edilen sınıfların dışındaki yerlere sarfedildi. Zekât ve sarfiyatı ile alakalı üç ciltlik bir eseri te’lif ettik.

Dünyada gizli bir zındıka örgütü, Kur’an’ı mana cihetiyle tahrif ediyor, Müslümanların inancını zedeliyor. Bizler, Asr-ı Saadet’ten bugüne kadar devam eden an’ane-i İslamiyeyi muhafaza ederek, başta sahabenin tarz-ı telakkisini esas alarak bu nevi eserleri te’lifetmek suretiyle Kur’an’ın hakikatlerini muhafaza ve müdafaa ettik. Böylece bu azim tahrifata karşı büyük bir sed çektik. Bu husustaki tehlikeleri izn-i İlahi ile bertaraf etmek suretiyle vazifemizi ifa ettik.

Hem bu asırda hakaik-i imaniye ve esasat-ı İslamiye ve i’caz-ı Kur’an’ı ders ve talim buyuran Risale-i Nur’un müşkil, mücmel ve mudal yerlerini şerh ve izah eden bir hey’et-i ilmiye ile beraber Din-i Mübin-i İslam’a hizmet etmekteyiz.Hiçbir cemiyet ve siyasî cereyanla alakamız yoktur.

Bu eserleri şerh, izah, tekmil, tahşiye ve tefsir gibi isimler altında Müslümanların istifadesine arz etmemizin sebebi, Risale-i Nur’un doğru anlaşılmasını te’min etmek, gizli bir zındıka örgütü tarafından verilen fasid te’villerden bu eserleri muhafaza etmek, müdafaa etmek, böylece Risale-i Nur’un bu muharriflerin tahrifatından ârî ve berî olduğunu isbat etmektir. Yoksa haşa, bu eserlerimizle Risale-i Nur’un önüne geçmek; bunları, onların yerine ikame etmek değildir.

Hem Risale-i Nur, müstakil bir eser değildir. Bu asırda Kur’an’ın manevi bir tefsiridir. Bizler de Risale-i Nur’u bu niyetle okumaktayız. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’i, Risale-i Nur ile ve Risale-i Nur’da beyan edilen usul ve üsluplarla tefsir etmeye çalışmaktayız. Rahman Suresi’nin Tefsiri, bunun bir misalidir. İnşaellah bütün Kur’an’ı bu tarzda tefsir etmeye gayret göstereceğiz. Bu hususta çalışmalarımız devam etmektedir. Bu niyetimizin tahakkukunu rahmet-i İlahiyeden niyaz ederiz.

Hem bu eserleri neşretmekten gaye ve maksadımız; -haşa- mehdiyet, müceddidlik, kutbiyet ve gavsiyet gibi makamat iddiasında bulunmak da değildir.

Hem hiçbir şahıs ve cemaatle muaraza veya onlara meydan okuma gibi bir niyetimiz de yoktur. Doğrudan doğruya yalnız rıza-i İlahiyi esas maksad yaptığımız için, başkalarının tenkid veya takdiri hadd-i zatında ehemmiyetsizdir.

Bizler, bu neşriyat ile Din-i Mübin-i İslam’a hizmet ederken edille-i şer’iyye denilen Kitâb, Sünnet, İcmâ-ı Ümmet, Kıyâs-ı Fukahâ ve Risâle-i Nûr’un mufassal yerlerini mihenk tutarak bu eserleri kaleme aldık. Mü’min kardeşlerimizden, Risale-i Nur talebelerinden, bahusus ulemadan ricamız; evvela bu eserlerimizi okuyup revaca vermeleridir. Şayet eserlerimizde ilmî bir hata varsa, bunları ilmen isbat edip bize bildirmeleridir.Hey’et-i ilmiye olarak bize düşen vazife de hemen o hataları tashih etmek ve hatamızı bize bildiren zevata teşekkür etmektir.

Hem böyle müdhiş bir zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde ulemanın vazifesi; ilim ile ta’lim ile neşir ile tebliğ ile Müslümanları irşad etmektir. Onlar, bu kudsî vazifelerini hiçbir şeye alet ve bina etmezler.

Hem hak ve hakikat, ilim ve marifet asla inhisar altına alınamaz. Müstaid olanlar, hakkı ikrar edecek, tebliğ edecek, neşredecektir. Aksi halde ind-i İlahi’de şiddetli mes’ul olacaklardır. Ümmet de dar-ı ahirette onlara dava açacaklardır.

Hem ulema-i İslam, eserlerini neşrederken başkalarından müsaade almak zorunda değillerdir. Hem bu eserlerin neşri, başkalarının hüsn-ü teveccühlerine mütevakkıf da değildir.

İşte bu ve benzeri inanç, iz’an ve düşünce ile bu eserleri kaleme aldık.

Sa’y bizden, tevfîk Ellah’dandır.

Bu yazi 228 defa gösterilmiştir.
Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.008 sn.
↑ Yukarı