14 Zilkade 1440
17 Temmuz 2019
Üye Giriş / Kayıt tel tel tel
Kur'an-ı Kerim'den
Ey insanlar! Bilin ki; (göklerde ve yerde ne varsa hepsi Ellah'ındır. Şüphe yok ki, Ellah Ganî’dir, Hamid’dir.) Bütün varlıklar O’na muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve her hamd ve senaya lâyık olan da yalnız O'dur.
(Lokman, 31/26)
Hadîs-i Şeriflerden
Ahirete göre dünyanın değeri, ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden aldığı suyu göz önüne getirip bir baksın. (Yok denecek kadar az.)
(Müslim, cennet 55)
Dualardan
Ey kerem ve atâsı bol, afv ve mağfiretin sultânı Rabbimiz! Hakkımızda lütûf buyurduğun ni'metlerini saymakdan ve şükründen âciziz.وَقَل۪يلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ fermânıyla işâret buyurduğun şâkirler zümresine bizleri de idhâl eyle.
(Hacı Hulusi Bey)
Vecîze
Evet bir kavun çekirdeğini halk eden zât, bilbedahe kavunu halk edendir; ondan başkası olamaz.
Şuâlar

CENNET VE EHL-İ CENNET’İN VASIFLARI

03.03.2017

#HaftanınHutbesi

 

اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُغُلٍ فَاكِهُونَۚ

 

Aziz Kardeşlerim!

Kıyamet günü hesaptan sonra cennetlikler, Cennet’e; cehennemlikler de Cehennem’e sevk edilirler. Ehl-i Cennet, hem Cennet nimetleriyle meşguldürler, hem detamamen zevk u safadadırlar. Cennet’teki bütün nimetlerden istifade edip eğlenirler. Onların zevk u sefalarını bozacak, saadet ve lezzetlerini acılaştıracak, onları sıkıntıya sokacak hiçbir hal ve hiçbir sebeb yoktur. Öyle bir meşguliyetleri vardır ki; aklen tarifi mümkün değildir.Ellah’ın verdiği ni’metlerle lezzetlenirler. Bu nimetleri ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalb-i beşere hutur etmiştir.

Cennet’teki nimetler ve o nimetlerden alınan lezzetler, daima teceddüd ve tezayüd eder. Yani Cennet’te alınan lezzet, biraz evvel alınan lezzetin pek fevkindedir. Mesela; ehl-i Cennet’in yediği bir elmadan aldığı lezzet, bir evvelki lezzetin pek fevkindedir.

Cennet’e girenler, tatlı, zevkli ve neş’eli bir meşguliyettedirler. Orada üzüntü, sıkıntı, dert, keder, bela, musibet, zeval, firak, ümitsizlik ve güvensizlik düşünülemez. Çünkü dünyada iken onlar, birçok sıkıntılar çekmişti. Buna  mükâfat olarak Cennet’te dertsiz, kedersiz, elemsiz, meşakkatsiz, sıkıntısız, yorulmadan kolay elde edilebilecek nimetlere nâil olacaklardır.Cennet’te uyku yoktur. Zira Cennet’te uykuyu gerektiren yorgunluk, sıkıntı, dert ve keder gibi esbab mevcud değildir.Ashab-ı Cennet ve hanımlarıCennet’te ağaçların gölgelerindedirler. Orada insanı rahatsız edecek sıcaklık ve soğukluk yoktur. Hava, daima mu’tedildir.

Ehl-i Cennet için yalnızlıkdüşünülemez. Zira eşleri ve bütün sevdikleri yanlarındadır. Onlar için lezzet ve sürurdan başka bir şey düşünülemez. Bütün istekleri anında yerine getirilir ve kendilerine ihsan edilen nimetler bir daha geri alınmaz. Ebu Hureyre (ra)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Sizden Cennet’in en aşağı derecesinde bulunan birine Ellah; ‘Ne dilersen dile!’ diyecek. O da bütün dileklerini söyleyecek. Kendisine; ‘Kalbinden geçenlerin hepsini diledin mi?’diye soracak. O da ‘Evet, diledim.’Diye cevap verecek. Bunun üzerine o kimseye,

-Bütün dilediklerin, bir misli fazlasıyla sana verilecektir, denilecektir.”

Cennet’teki meyvelerde fuzuliyat yoktur. Cennetlikler, Cennet’te yiyip içerler; ama büyük ve küçük abdest bozmazlar ve sümkürmezler. Yenilen ve içilen rızıklar, ter olarak dışarı atılır; ancak bu ter misk u anber gibi kokar.

Kardeşlerim!

Cenab-ı Hak, Cennet’te lâ zamanî, lâ mekânî, lâ keyfî bir surette kullarına cemalini göstermek lütfunda bulunacak ve onlara ta’zim ve taltif olmak üzere selâm vererek onları cismânî saadetle beraber rûhânî saadete de nâil buyuracaktır. Hazret-i Câbir (ra)’dan birçok zâtın rivayet ettikleri bir hadis-i Nebevi’de beyan buyurulduğu üzere; Cennet ehli, nimetler içinde bulunurken kendilerine karşı bir nûr parlamaya başlayacak; başlarını yukarıya kaldırınca Ellah’ın cemalini görmeğe muvaffak olacaklar; Yüce Ellah, onlara:  اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَالْجَنَّةِ “Selâm üzerinize olsun ey cennet ehli!” diye hitab buyuracak ve onlara lütfuyla bakacak; onlar da Hak Teâlâ’ya bakıp durdukça başka hiçbir nimete iltifat etmeyecekler; sonra o tecelli, onlardan ayrılınca onun nuru ve bereketi, onların ikametgâhlarında baki kalacaktır.

Ebu Said ve Ebu Hureyre (ra)’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Cennet ehli, Cennet’e girince bir kimse şöyle seslenir: Siz Cennet’te ebediyyen yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz. Hep sağlıklı olacak ve hiç hastalanmayacaksınız. Hep genç kalacak, hiç ihtiyarlamayacaksınız. Hep nimet ve saadet içinde olacak, hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz.”

Cenab-ı Hak, cümlemizi sırat-ı müstakim üzerinde bulundurup iman selametiyle huzuruna alsın, Cennet’te ebeden mes’ud buyursun. Amin.

 


Kaynak: Semendel Yayınları Yâsin Sûresi’nin Tefsiri (3.Cild)

 

Bu yazi 2327 defa gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz :

İsim
Eposta ( Sitede görünmeyecek )
Yorum
Doğrulama Kodu
Gönder

Yorumlar :

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) beyanatları Nurmend.com sitesinden başka bir platformda yayınlanmamaktadır. © 2014-2019 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Nurmend - Şerhmend
0.015 sn.
↑ Yukarı